NEWS

Vậy là tháng 7-tháng sinh nhật công ty VBPO cũng đã trôi qua với nhiều hoạt động sôi nổi, bên cạnh đó vẫn không quên...
Tháng 6 vừa qua, VBPO đã có nhiều sự kiện đặc biệt cả về công việc cũng như về các hoạt động giải trí. Về công...
VBPO tháng 5 đã có những bước tiến lớn trong nghiệp vụ và có những hoạt động đặc sắc. Cuối tháng 4 đầu tháng 5...
VBPO tháng 2 nối tiếp ứng dụng công nghệ RPA của tháng 1 và nhiều hoạt động sôi nổi đã được diễn ra. Về công...
V.B.P.O Joint Stock Company
20th Floor, Danang Software Park, No. 2 Quang Trung Street, Hai Chau District, Danang City, Viet Nam
Tel: (+84) 511 6299 289
Email: contact_vbpo@vbpo.com.vn
Representative Office: VBPO JAPAN
Address: #13, 6th floor Saint-Katerina Bldg.
1-36-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 160-0022
Tel(JP) : (81) 03-6311-7480
Email : info@vbpo.jp
Website : http://www.vbpo.jp
Facebook Twiter Google Pintest tt Youtube
DCMA