NEWS

Trải qua chặng đường 10 năm phát triển, từ một doanh nghiệp chỉ với 15 nhân sự, nhưng với định hướng chiến lược phù hợp...
V.B.P.O Joint Stock Company
20th Floor, Danang Software Park, No. 2 Quang Trung Street, Hai Chau District, Danang City, Viet Nam
Tel: (+84) 511 6299 289
Email: contact_vbpo@vbpo.com.vn
Representative Office: VBPO JAPAN
Address: #13, 6th floor Saint-Katerina Bldg.
1-36-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 160-0022
Tel(JP) : (81) 03-6311-7480
Email : info@vbpo.jp
Website : http://www.vbpo.jp
Facebook Twiter Google Pintest tt Youtube
DCMA